Pedagoško istraživanje

 • PDF
 • Ispis
 • E-mail


U svrhu prikupljanja podataka o učenicima razvijen je upitnik koji sadrži 10 pitanja. Upitnik je proveden u svim odjelima prvog razreda Srednje škole „Uskoplje“. Od ukupnog broja učenika u prvom razredu, koji iznosi 118, upitnik je ispunilo 117 učenika. Na osnovu toga, uzorak u ovom radu čini 117 učenika prvih razreda, Srednje škole „Uskoplje“. U njemu su sudjelovali učenici koji pohađaju gimnaziju (I a, I b) i stručne smjerove: elektrotehniku (I c), strojarstvo, te ugostiteljstvo i turizam (I d). Prikupljanje podataka izvršeno je u periodu od 30. 01. 2012. – 03. 02. 2012. godine.

 


Ovaj upitnik sam provela s namjerom da bolje upoznam učenike, da prikupim neke informacije o njima kao što su: osnovne škole koje su oni završili, mjesta odakle dolaze, njihov dosadašnji školske uspjeh, kao i osnovne motive koji su bili odlučujući za izbor zanimanja – smjera u ovoj školi. Kako bi se što bolje upoznali s potrebama i željama ovih učenika, osvrnula sam se na njihove dosadašnje slobodne aktivnosti kojima su se bavili u osnovnoj školi. Učenici su također, imali priliku izraziti svoje želje i prijedloge za određenim slobodnim aktivnostima kojima bi se željeli baviti u ovoj školi. Kako bih dobila što više odgovora na ovu temu, smatrala sam bitnim ispitati kako i na koji način učenici provode svoje slobodno vrijeme

Ovim sam upitnikom htjela dobiti i potpuniju sliku učenika u njihovom obiteljskom životu, stoga sam izabrala nekoliko pitanja koja se odnose na obiteljsku situaciju, materijalne prilike u obitelji i zdravstveno stanje učenika. Posljednjim pitanjem htjela sam dobiti više informacija o tome  jesu li i zašto učenici posjećivali i razgovarali s školskim pedagogom. Odgovori na ovo pitanje pomoći će mi u određivanju najčešćih problema koji su prisutni kod učenika. Posljednje pitanje sadržavalo je i jedan kvadrat u kojem su učenici mogli postaviti pitanje školskom pedagogu. Osnovni cilj ovog „pitanja“ bio je dobivanje nekih pitanja ili komentara od učenika, koje oni možda nikad ne bi postavili javno, te potaknuti ih na obraćanje školskom pedagogu, ako imaju bilo kakvih problema. Uzimajući u obzir da sam dobila nekoliko takvih pitanja, smatram da sam postigla svoju prvobitnu namjeru i cilj.

 1. pitanje: Naziv i mjesto osnovne škole koju si pohađao/la:

Tablica 1.  

OSNOVNA ŠKOLA

MJESTO

BROJ UČENIKA

Osnovna škola „Uskoplje“

Uskoplje

89

Prva osnovna škola Jaklić V/2

Bugojno

23

Druga osnovna škola

Bugojno

1

Osnovna škola Marka Marulića

Prozor

2

Osnovna škola fra. Jeronima Vladića

Prozor

1

Osnovna škola dr. Franje Nevistića

Šujica

1

  UKUPNO

117

Na osnovu Tablice 1. jasno se može uočiti da je najveći broj učenika (N=89) završio Osnovnu školu „Uskoplje“ u Uskoplju, zatim Prvu osnovnu školu Jaklić V/2 u Bugojnu (N=23), te Osnovnu školu Marka Marulića u Prozoru (N=2). Ostale završene osnovne škole su Druga osnovna škola u Bugojnu (N=1), zatim Osnovna škola fra. Jeronima Vladića u Prozoru (N=1) i Osnovna škola dr. Franje Nevistića u Šujici (N=1).

1.1.   pitanje Opći uspjeh u 7. i 8. razredu osnovne škole

 

Grafikon 1. Grafički prikaz općeg uspjeha učenika u 7. i 8. razredu osnovne škole

pedagoko istraivanje grafikon

Na osnovu prikupljenih podataka o učenicima prvih razreda, grafički je prikazan njihov opći uspjeh u 7. i 8. razredu osnovne škole. Prema ovim rezultatima, jasno je uočljivo da je najveći broj učenika, odnosno njih 42% imalo opći uspjeh „vrlo dobar“, dok je 32% učenika imalo opći uspjeh „odličan“, 26% učenika „dobar“ i nitko od učenika nije imao opći uspjeh „dovoljan“ (0%).

1.2.   Tijekom osnovnog školovanja:

    Tablica 2.

 Tijekom osnovnog školovanja:

 (N) BROJ UČENIKA

 1. nisam ponavljao/la razred

117

 1. ponavljao/la sam razred/e

0

 UKUPNO

 117

Na osnovu rezultata prikazanih u Tablici 2. možemo zaključiti da nitko od učenika nije ponavljao razred tijekom osnovnog školovanja.

2. pitanje: Prvi razred srednje škole upisujem:

   Tablica 3.

 Prvi razred srednje škole upisujem:

 (N) BROJ UČENIKA

 1. prvi put

115

 1. već sam pohađao/la prvi razred

2

 UKUPNO

 117

 

Na osnovu rezultata prikazanih u Tablici 3. vidimo da su dva učenika (N=2) već pohađala prvi razred u Srednjoj školi „Uskoplje“, dok su ostali učenici (N=115) prvi put upisali prvi razred Srednje škole „Uskoplje“

3. pitanje: Na treće pitanje, koje glasi: „Ovaj smjer – zanimanje upisao/la sam jer“ učenici su odgovarali zaokruživanjem već ponuđenih odgovora, s tim da su učenici zaokruživali više od jednog odgovora.

 Tablica 4.

 PONUĐENI ODGOVORI

 BROJ UČENIKA

 ( % ) učenika

 1. zanima me to područje rada

60

51,3%

 1. dobre su mogućnosti zaposlenja i zarade

51

43,6%

 1. moji roditelji su tako predložili

8

6,8%

 1. moji prijatelji su se ovdje upisali

9

7,7%

 1. nisam imao/la dovoljno dobre ocjene za drugu školu

9

7,7%

 1. nešto drugo*

14

11,9%

Na osnovu rezultata prikazanih u Tablici 2. možemo zaključiti da je najveći broj učenika 51,3% (N=60) upisao ovaj smjer – zanimanje jer ih zanima to područje rada. Nešto manji broj učenika 43,6% (N=51) upisao je ovaj smjer zato što smatraju da su dobre mogućnosti zaposlenja i zarade. Najmanje učenika 6,8% (N=8) je odgovorilo da su upisali ovaj smjer jer su njihovi roditelji tako predložili, dok je 7,7% (N=9) učenika upisalo ovaj smjer zato što nisu imali dovoljno dobre ocjene za drugu školu i zato što su se njihovi prijatelji ovdje upisali.

Odgovor  „nešto drugo“ zaokružilo je 11, 9% (N=14) učenika, a neka od objašnjenja bila su sljedeća:

-          „Zbog zdravstvenog stanja.“ (jedan učenik)

-          „Najprije se završi.“ (jedan učenik)

-          „Ne znam još što želim biti kad odrastem.“ (dva učenika)

-          „Poslije želim ići na fakultet.“ (sedam učenika)

-          „Nisam znao/la što drugo.“ (dva učenika)

-          „Podloga za daljnje školovanje i bolju budućnost.“ (jedan učenik)

 

4. pitanje: Jesi li se u osnovnoj školi bavio/la nekom slobodnom aktivnošću?

 

Tablica 5.

 ODGOVORI

 BROJ UČENIKA

 (%) učenika

 1. nisam se bavio/la

47

40,2%

 1. bavio/la sam se

70

59,8%

UKUPNO

 117

 100%

Na osnovu podataka iz Tablice 5. vidimo da se 40,2% ili (N=47) učenika nije bavilo nekom slobodnom aktivnošću, dok se 59,8% učenika ili (N=70) bavilo nekom slobodnom aktivnošću u osnovnoj školi.

        Učenici koji su zaokružili odgovor pod „b“ navodili su slobodne aktivnosti kojima su se bavili u osnovnoj školi, prikazane u tablici 5.1. Ovdje je važno napomenuti da su neki učenici navodili više od jedne slobodne aktivnosti kojom su se bavili u osnovnoj školi.

Tablica 5.1. Slobodne aktivnosti učenika u osnovnoj školi

 SLOBODNE AKTIVNOSTI

 BROJ UČENIKA

 (%) učenika

Šport

49

41,8%

Strani jezici

19

16,2%

Folklor

4

3,4%

Ritmička sekcija

3

2,6

Crkveni zbor

2

1,7%

Glazbena škola

14

11,9%

Informatika

3

2,6%

Crveni križ

1

0,8%

Mažoretkinje

8

6,8%

Neodgovoreno

1

0,8%

 

Na osnovu rezultata koje smo dobili u Tablici 5.1. jasno možemo vidjeti da se 41,8% (N=49) učenika u osnovnoj školi bavilo športom kao jednom od slobodnih aktivnosti. Poslije toga su, stani jezici s 16,2% (N=19), glazbena škola s 11,9% (N=14) i mažoretkinje s 6,8% (N=8) učenika, najčešće navedene slobodne aktivnosti kojima su se učenici bavili za vrijeme pohađanja osnovne škole. Ostale slobodne aktivnosti kojima su se bavili učenici su folklor s 3,4% (N=4) učenika, ritmička sekcija i informatika s 2,6% (N=3) učenika, te crkveni zbor s 1,7% (N=2) i Crveni križ s 0,8% ili (N=1).

Od ukupnog broja učenika prvih razreda (N=117), na ovo pitanje nije odgovorio jedan učenik (N=1) ili 0,8%.

5 pitanje: Kojom bi se slobodnom aktivnošću želio/željela baviti u ovoj školi?

Na peto pitanje učenici su odgovarali tako što su navodili slobodne aktivnosti kojima bi se željeli baviti u ovoj školi, stoga treba napomenuti da su i na ovo pitanje neki učenici davali više od jednog odgovora, odnosno u ovom slučaju su navodili više slobodnih aktivnosti kojima bi se željeli baviti u ovoj školi.

Tablica 6. Slobodne aktivnosti kojima bi se učenici željeli baviti u ovoj školi

 SLOBODNE AKTIVNOSTI

 BROJ UČENIKA

 (%) učenika

Šport

64

54,7%

Strani jezici

11

9,4%

Informatika

4

3,4%

Dramska sekcija

6

5,1%

Ritmička sekcija

4

3,4%

Glazbena sekcija

4

3,4%

Likovna sekcija

1

0,8%

Politika

1

0,8%

Istraživanje

1

0,8%

„Ne znam“

6

5,1%

„Nikojom“

5

4,3%

Neodgovoreno

19

16,2%

Na osnovu Tablice 6. možemo zaključiti da se 54,7% učenika ili (N=64) želi baviti športom kao slobodnom aktivnošću u ovoj školi. Nakon toga slijede strani jezici s 9,4% učenika ili (N=11), dramska sekcija s 5,1% učenika ili (N=6), te informatika, ritmička i glazbena sekcija s 3,4% učenika ili (N=4). Ostale slobodne aktivnosti koje su učenici navodili bile su rijetko zastupljene, kao što su likovna sekcija, politika i istraživanje s 0,8% učenika ili (N=1).

Od ukupnog broja ispitanih učenika, njih 16,2% ili (N=19) nije odgovorilo na ovo pitanje, dok je 5,1% učenika ili (N=6) odgovorilo da „ne zna“ kojom bi se slobodnom aktivnošću željeli baviti u ovoj školi. Među ispitanim učenicima bilo je i 4,3% učenika ili (N=5) koji su odgovorili da se ne žele baviti „nikojom“ slobodnom aktivnošću u ovoj školi.

6 pitanje: Na šesto pitanje koje glasi: „U slobodno vrijeme bavim se:“ učenici su navodili neke aktivnosti kojima se bave u slobodno vrijeme i ovdje treba napomenuti da su učenici davali više odgovora, tj. više aktivnosti kojima se bave u slobodno vrijeme.

Tablica 7. Aktivnosti učenika u slobodno vrijeme

 ODGOVORI

 BROJ UČENIKA

 (%) učenika

Šport

43

36,7%

Slušanje glazbe/sviranje instrumenta

19

16,2%

Gledanje TV-a

4

3,4%

Računalo/Internet

22

18,8%

Šetnja /druženje s prijateljima

15

12,8%

Pomaganje roditeljima

3

2,6%

Učenje/čitanje knjiga

12

10,3%

Frama/crkveni zbor/pjevanje

10

8,5%

Folklor/ples/mažoretkinje

6

5,1%

Mehanika

1

0,8%

Kartanje

1

0,8%

„Ništa posebno“

3

2,6%

Neodgovoreno

18

15,4%

Na osnovu prikupljenih podataka iz Tablice 7. možemo vidjeti da se 36,7% (N=43) učenika u slobodno vrijeme bavi športom, a 18,8% (N=22) učenika provodi svoje slobodno vrijeme ispred računala/internet. Dok 16,2% (N=19) učenika provodi svoje slobodno vrijeme u slušanju glazbe ili sviranju nekog instrumenta, 12,8% (N=15) učenika slobodno vrijeme koristi za šetnju ili druženje s prijateljima. Svoje slobodno vrijeme u učenju ili čitanju knjiga provodi 10,3% (N=12) učenika, 8,5% (N=10) učenika koristi slobodno vrijeme za aktivnosti u Frami, crkvenom zboru/pjevanju, dok ga 5,1% (N=6) učenika provodi u aktivnostima kao što su folklor, mažoretkinje i ples. Ostali učenici provode svoje slobodno vrijeme u gledanju TV-a 3,4% (N=4), pomaganju roditeljima 2,6% (N=3) bavljenju mehanikom 0,8% (N=1) i kartanju 0,8%  (N=1).

Na ovo pitanje je 2,6% (N=3) učenika odgovorilo da u slobodno vrijeme ne radi „ništa posebno“, dok od ukupnog broja ispitanih učenika prvih razreda, 15,4% učenika ili (N=18) nije odgovorilo na ovo pitanje.

 

7. pitanje  Tijekom školovanja stanovat ću:

  Tablica 8.

 PONUĐENI ODGOVORI

 BROJ UČENIKA

 ( % ) učenika

 1. s oba roditelja

112

95,7%

 1. s bakom/djedom ili  rodbinom

0

-

 1. s mamom

4

3,5%

 1. s tatom

0

-

 1. kao podstanar

1

0,8%

 UKUPNO

 117

 100%

Prema rezultatima dobivenim iz Tablice 8. možemo zaključiti da će 95,7% (N=112) učenika tijekom školovanja stanovati s oba roditelja, dok će 0,8% ili (N=1) jedan učenik stanovati kao podstanar. S jednim roditeljem, odnosno s mamom će stanovati 3,5% (N=4) učenika, a kao razlog toga učenici su zaokružili sljedeće: rastava roditelja (jedan učenik), smrt drugog roditelja (dva učenika), samohrani roditelj (jedan učenik).

8. pitanje Pokušaj procijeniti kakve su materijalne prilike tvoje obitelji:

Tablica 9. Materijalne prilike učenika i njihovih roditelja

 PODUĐENI ODGOVORI

 BROJ UČENIKA

 ( % ) učenika

 1. loše, slabije od većine drugih

3

2,6%

 1. srednje, kao u većine

101

86,3%

 1. dobre, bolje od većine drugih

10

8,5%

Neodgovoreno

3

2,6%

UKUPNO

 117

 100%

Na osnovu rezultata prikazanih u Tablici 9. odnosno prema procjenama samih učenika, njih 86,3% (N=101) odgovorilo je da su materijalne prilike u njihovim obiteljima srednje, kao u većine drugih, dok je 2,6% (N=3) učenika odgovorilo da su njihove materijalne prilike u obitelji loše, slabije od većine drugih. Na ovo pitanje, 8,5% (N=10) učenika je odgovorilo da su njihove materijalne prilike u obitelji dobre, bolje od većine drugih. Od ukupnog broja ispitanih učenika prvih razreda, 2,6% (N=3) učenika nije odgovorilo na ovo pitanje.

9. pitanje „Zaokruži odgovor koji se odnosi na tebe“ na ovo pitanje učenici su trebali zaokružiti odgovor koji se odnosi na njihovo zdravstveno stanje.

Tablica 10. Zdravstveno stanje učenika

PONUĐENI ODGOVORI

 BROJ UČENIKA

 (%) učenika

 1. imam zdravstvenih poteškoća

6

5,1%

 1. u OŠ bio sam oslobođen nastave TZK

4

3,4%

 1. nemam zdravstvenih poteškoća

107

91,5%

 UKUPNO

 117

 100%

Na osnovu Tablice 10. možemo vidjeti da 91,5% (N=107) učenika prvih razreda Srednje škole „Uskoplje“, nema zdravstvenih poteškoća, dok 5,1% (N=6) učenika ima nekih zdravstvenih poteškoća. U osnovnoj školi 3,4% (N=4) učenika bilo je oslobođeno nastave tjelesne i zdravstvene kulture.

10. pitanje Ako si u školi ili u nekoj drugoj prilici razgovarao s pedagogom, koji je bio razlog?

Na ovo pitanje učenici su mogli zaokružiti više od jednog odgovora.

Tablica 11.

PONUĐENI ODGOVORI

 BROJ UČENIKA

 (%) učenika

 1. osobni problemi

8

6,8%

 1. izbor srednje škole

52

44,4%

 1. obiteljski problemi

1

0,8%

 1. problemi u ponašanju

11

9,4%

 1. neopravdano izostajanje s nastave

6

5,1%

 1. negativne ocjene, poteškoće s učenjem

7

6%

 1. nešto drugo*

24

20,5%

Neodgovoreno

17

14,5%

 

Iz Tablice 11. vidimo da je najviše učenika, 44,4% (N=52) razgovaralo s školskim pedagogom zbog izbora srednje škole. Učenici su razgovarali s pedagogom i zbog problema u ponašanju 9,4% (N=11) učenika, osobnih problema 6,8% (N=8) učenika, dok je samo jedan učenika 0,8% (N=1) kao razlog naveo obiteljske probleme. Zbog neopravdanog izostajanja s nastave s pedagogom je razgovaralo 5,1% (N=6) učenika i 6% (N=7) učenika zbog negativnih ocjena i poteškoća s učenjem.

Na ovo pitanje je 20,5% (N=24) učenika zaokružilo odgovor „nešto drugo“ s tim da trebamo uzeti u obzir da je najveći broj učenika zaokružio ovaj odgovor, dodajući u objašnjenju da nikada nisu razgovarali s školskim pedagogom.

Od ukupnog broja ispitanih učenika prvih razreda, 14,5% ili (N=17) učenika nije odgovorilo na ovo pitanje.

REZIME

Na osnovu prikupljenih podataka, napravljen je kratak pregled najčešće zastupljenih odgovora, odnosno izdvojeni su odgovori koji imaju najveći postotak. Prema rezultatima upitnika, najveći broj učenika (N=89), koji trenutno pohađaju prvi razred Srednje škole „Uskoplje“, završilo je Osnovnu školu „Uskoplje“ u Uskoplju. Najviše učenika, njih 42% je u 7. i 8. razredu osnovne škole imalo opći uspjeh „vrlo dobar“. Tijekom osnovnog školovanja nitko od učenika nije ponavljao razred, dok su prvi razred srednje škole ponovila dva učenika.

Na osnovu prikupljenih podataka, može se istaknuti da je 51,3% učenika upisalo određeni smjer – zanimanje u Srednjoj školi „Uskoplje“, jer ih zanima to područje rada. Više od polovice učenika, odnosno 59,8% bavilo se nekom slobodnom aktivnošću u osnovnoj školi. Najzastupljenija slobodna aktivnost koju su učenici navodili bio je šport s 41,8% odgovora. Na pitanje kojom slobodnom aktivnošću se učenici žele baviti u ovoj školi, šport je s 54,7% odgovora, također, bio najčešći izbor učenika prvih razreda. Svoje slobodno vrijeme 36,7% učenika provodi bavljenjem nekim športom.

Tijekom školovanja 95,7% učenika stanovat će s oba roditelja, a prema procjenama samih učenika, njih 86,3% smatra da su materijalne prilike u njihovim obiteljima srednje, kao u većine drugih. Na pitanje o njihovom zdravstvenom stanju, 91,5% učenika odgovorilo je da nema zdravstvenih poteškoća. Za vrijeme pohađanja osnovne škole 44,4% učenika razgovaralo je s školskim pedagogom o izboru srednje škole (profesionalna orijentacija).

Mag. pedagogije Anđa Bandić

 

 

 Slikovni rezultat za PISA 2018

Slikovni rezultat za PISA 2018

Škola provodi informacijski sustav za elektronsko izdavanje svjedodžbi i uvjerenja učenika
Podatci o uspjehu svih učenika dostupni na klik miša
Analiza školskih podataka putem interneta

Image