Red. br.

Ime i prezime

struka

Školska sprema

Predmet

1

Marjana Šimić

Fil.fak

VII

Hrvatski jez.

2

Luca Boškić

Fil.fak

VII

Hrvatski jez.

3

Mile Beljo

Fil.fak

VII

Hrvatski jezik

Latinski jez.

4

Greta Kuna

Fil fak.

VII

Hrvatski jezik

5

Milka Pavlović

Filozof. fak.

VII

Hrvatski jezik

6

Dragana Galić

Fil.fak

300ECTS

Engleski jezik

7

Dubravka Kubat

Fil fak

VII

Njemački jezik

8

Gabrijela Petrović

Fil.fak

VII

Njemački jezik

9

Ana Rimac

Fil. fak

300 ECTS

Engleski jezikik

10

Nada Matijanić

PMF

VII

Matematika

11

Marija Ljubas-porodiljni

Ljilja Zadrić-zamjena

PMF i odg.zn

PMF

300ECTS

VII

Matematika

12

Alojz Bandić

         Ped.fak

VII

Fizika

13

Ana Eldić

Fizička kult

300ECTS

Tjel.i zd. kult

14

Dejan Rajić

Fak.fiz.vaspit

VII

Tjel.i zdr.kult

15

Amer Ćemer

dipl.biolog

VII

Biologija

16

Marija Pocrnja

Ekonom. fak

VII

Pol.i gospod

17

Vlado Gajić

Ak.lik.umjet

VII

Likovna umj.

18

Ivana Bešker

Ekon.fak

VII

Ekonomija i trgovina

19

Milenko Lončar

Teol.fak.

VII

Vjeronauk

20

Ratko Kolovrat

Pedagoški fak

VII

Povijest

21

Mirza Karadža

Fak.fiz.kult.

VII

Tjel.i zdr.kult.

22

Verica Malinar

PMF

VII

Zemljopis

23

Zorica Bujak

Vojno teh.fak

VII

Kemija,

str. Predmeti 

     24

Valentina Perić

Filozofski fak.

VII

Psihologija

25

Kristina Arlović

Fak. Elektrotehnike

300ECTS

St.pred.elektro.

26

Ivana Tomas

FSR

300ECTS

Informatika

 

28

Josip Meštrović

Pedago. fak

VII

Stru.predmeti strojarstvo

29

Biljana Glibo

Muzička akademija

VII

Glazbena umjetnost

30

Milena Lončar

Fak.zdravstvenih studija

180ECTS

Zdravstvena njega

31

Tomislav Medvidović

Elektroteh.fa

300ECTS

Str.elektroteh

32

Tomislav Mikulić

Fak.prometa

300ECTS

Struč.predmeti promet

33.

Mario Kvasina

PMF

300ECTS

Biologija

34.

Kristina Vejić

Fak. Zdravstvenih studija

180ECTS

Praktična nastava-medicina

 

 

 Slikovni rezultat za PISA 2018

Slikovni rezultat za PISA 2018

Škola provodi informacijski sustav za elektronsko izdavanje svjedodžbi i uvjerenja učenika
Podatci o uspjehu svih učenika dostupni na klik miša
Analiza školskih podataka putem interneta