• Ispis

Bosna i Hercegovina                                            

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Srednja škola "Uskoplje"

Gornji Vakuf – Uskoplje

Gradska b.b.                                    

            Na temelju članka 115. Statuta škole i članka  13. Poslovnika o radu Školskog odbora,  na  sjednici održanoj  30.11.2015. godine i suglasnosti Ministarstva obrazovanja SBK  

                                   ŠKOLSKI ODBOR SREDNJE ŠKOLE "USKOPLJE" RASPISUJE   

                                                      

                                          N  A  T  J  E  Č  A  J

                                           za  radna mjesta


1.       Predavač stručnih predmeta i praktične nastave  za zanimanje kuhar- pola norme do povratka djelatnika, najdulje do 30.6.2015.

2.       Predavač zdravstvene grupe predmeta  - 14 sati do 30.6.2016.

3.       Predavač zdravstvene njege – 22 sata do 30.6.2016.

4.       Predavač francuskog jezika – 4 sata do 30.6.2016.

5.       Predavač poznavanja robe i prehrane – 4 sata do 30.6.2016

6.       Predavač sociologije – 4 sata do 30.6.2016.

7.       Predavač engleskog jezika -  6 sati  - do 30.6.2016.

8.       Predavač matematike – 16 sati – do 30.6.2016.

9.       Predavač fizike – 8 sati - do 30.6.2016.

10.    Predavač kemije -  5 sati do 30.6.2016.

                 Pored općih uvjeta i uvjeta propisanih zakonom za zasnivanje  radnog odnosa kandidati trebaju ispunjavati  sljedeće uvjete: kandidati pod rednim brojem 2. do 10. -  visoka stručna sprema VII/1 stupanj , master studij sa   300 ECTS bodova i odgovarajući fakultet , a pod rednim brojem 1.VKV majstor  kuhar  s položenom pedagoško – psihološkom grupom predmeta i položenim stručnim ispitom .

1.       Životopis,

2.       Diploma o stečenoj stručnoj spremi,

3.       Izvadak iz matične knjige rođenih,

4.       Uvjerenje o državljanstvu,

5.       Potvrdu o nekažnjavanju,

6.       Potvrdu da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak,

7.       Prijepis ocjena,

8.       Potvrdu o stažu ili kopiju radne knjižice,

9.       Potvrdu o položenom stručnom ispitu,

  1.  Potvrdu o socijalnom statusu ( ako kandidat živi u obitelji u kojoj nitko nije uposlen ili nema stalni izvor prihoda),
  2. Potvrdu o evidenciji na Zavodu za zapošljavanje o čekanju na posao nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem.

  Ispunjavanje uvjeta natječaja kandidati dokazuju izvornicima ili ovjerenim preslikama .

                 Ako se za pojedino mjesto javi više kandidata bit će obavljen intervju, o čemu će kandidati biti  naknadno obaviješteni. Prijavu na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte na adresu: Srednja škola „ Uskoplje“, Gradskab.b.b. –

70 280 Gornji Vakuf - Uskoplje

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

                                                                                              Predsjednik Školskog odbora:

                                                                                                          Josip Herceg