Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

  • PDF
  • Ispis
  • E-mail

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Središnja Bosna

Srednja škola "Uskoplje" - G. Vakuf – Uskoplje

Školski odbor

Temeljem članka 100. i članka 102. Zakona o srednjem školstvu KSB (''Sl. novine Kantona Središnja Bosna'', broj: 11/2001, 17/2004 i 15/2012), članka 151. Statuta  Srednje škole ''Uskoplje'' , odluke Školskog odbora broj: 536-5/14. godine, Suglasnosti ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa KSB-a, broj:03-34-1243/15____ od ___12.11.2015.___. godine  Školski odbor SŠ ''Uskoplje'', raspisuje:

 NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja

na mandatno razdoblje od 4 godine

       I-UVJETI NATJEČAJA

Pored općih uvjeta kandidat treba ispunjavati i sljedeće uvjete:

a) U pogledu stručne spreme uvjete za nastavnika ili pedagoga prema odredbama Zakona o srednjem školstvu;

b) Najmanje VII stupanj stručne spreme, odnosno završen II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa;

c) Da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima;

 

       II. SADRŽAJ PRIJAVE

Kandidati su dužni dostaviti slijeću dokumentaciju:

1. Prijavu

2. Kraći životopis-CV

3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi

4. Izvod iz matične knjige rođenih          

5. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

7. Uvjerenje o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima ( ne starije od 6 mjeseci)

8. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

9. Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

10. Izjavu da nije u bilo kakvoj rodbinskoj vezi do drugog stupnja sa bilo kojim članom Školskog odbora,

11. Izjavu da nije zaposlen na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa 

 Liječničko uvjerenje se prilaže po imenovanju ravnatelja škole.

Napomena: Svi priloženi dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene preslike

III-DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA O ISPUNJAVANJU UVJETA

Prijavu sa traženim dokumentima potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti isključivo putem pošte na adresu: SŠ ''Uskoplje'' u Gornjem Vakufu - Uskoplju (s naznakom Školski odbor ''natječaj za ravnatelja škole- ne otvarati'')

IV-NATJEČAJNI ROK

Natječaj ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave.

      Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

      V-NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem, preko pošte na adresu navedenu u prijavi u roku od 8 (osam)  dana od dana donošenja odluke o imenovanju ravnatelja.

                                                                                              Predsjednik Školskog odbora:

                                                                                                                      Josip Herceg

Ažurirano Ponedjeljak, 07 Prosinac 2015 11:07

 

 Slikovni rezultat za PISA 2018

Slikovni rezultat za PISA 2018

Škola provodi informacijski sustav za elektronsko izdavanje svjedodžbi i uvjerenja učenika
Podatci o uspjehu svih učenika dostupni na klik miša
Analiza školskih podataka putem interneta