Natječaj za upis redovnih učenika u prvi razred Srednje škole Uskoplje u školskoj 2015./2016. godini

  • PDF
  • Ispis
  • E-mail

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o srednjem školstvu (Službene novine KSB, broj: 11/01, 17/04 i 15/12) i članka 16. Zakona o kantonalnim  ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Kantona Središnja Bosna (Službene novine KSB, broj: 8/03 - pročišćen tekst,14/03 i 15/12), ministar obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna  o b j a v lj u j e

N A T J E Č A J

 za upis redovitih  učenika u prvi  razred srednjih škola Kantona Središnja Bosna     u  školskoj  2015./2016 . godini

PLAN UPISA UČENIKA U I RAZRED SREDNJE ŠKOLE USKOPLJE ZA ŠKOLSKU 2015./2016. GODINU


Red broj

  Naziv   škole i          mjesto

Stručno zvanje i          zanimanje

Trajanje programa

  Broj učenika

   Broj odjeljenja

          

            

      

    

    

 

 

 

1.

SŠ „USKOPLJE“

GORNJI VAKUF-

USKOPLJE

 

 

Ukupno:

Gimnazija opća 

Prometni tehničar -Odjel

Bugojno

Medicinska sestra-tehničar

Tehničar za elektroenergetiku

Strojobravar

Bravar

Kuhar

Frizer 

4 godine

4 godine

 

4 godine

4 godine

3 godine

3 godine

3 godine

3 godine

28

28

 

56

28

14

14

     28

     28

  224

1

1

 

2

 1

0,5

0,5

 1

 1

8

ROKOVI 

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika obavlja  se u tri  upisna roka kako slijedi:

Prvi (ljetni) upisni rok

Prijavljivanje kandidata za gimnazije, tehničke i  srodne, te  strukovne škole je 

15. i 16.6.2015. godine, a za glazbene i druge škole sa posebnom provjerom osposobljenosti 15.6.2015.godine od 8.00 sati.

Rezultati (ljestvica poretka) će biti objavljeni na školskoj oglasnoj ploči  19.6.2015. godine od 12.00 sati.

Upis učenika je  22. i 23.6.2015 . godine od 8.00 sati.

 


Drugi (ljetni) upisni rok

Prijavljivanje kandidata za  gimnazije, tehničke i srodne,te strukovne  škole je 25. i

26.6.2015.godine., a rezultati (ljestvica poretka) će biti objavljeni na školskoj oglasnoj ploči 29.6.2015.godine od 12.00 sati.

 Upis učenika je 30.6.2015.godine. od 8.00 sati.

Treći (jesenji) upisni rok

Prijavljivanje kandidata i upis učenika  za nepopunjena  mjesta je od 25.8.2015. od 8,00 sati.

Učenik se u jednom upisnom roku može natjecati za upis samo u jednu školu odnosno vrstu programa, gdje prilaže originalne svjedodžbe i potvrde. Iznimno, učenik se može prijaviti za upis na glazbeni program na temelju preslika dokumenata ako se istodobno prijavljuje za upis u neku drugu srednju školu.

Prijavljivanje za upis 

Na Natječaj za upis kandidat prilaže:

a)      prijavu na Natječaj

b)      izvadak iz matične knjige roðenih ili rodni list 

c)      svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi

d)      uvjerenje o uspjehu  za V,VI, i VII razred osnovne škole

e)      druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima

OPĆI UVJETI

 Pravo prijavljivanja na Natječaj za upis redovitih učenika u prvi (I.) razred srednje škole, pod jednakim uvjetima, imaju:

1.      učenici koji su završili osnovnu školu, u dobi do navršenih 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje nastavničkog  vijeća;

2.      učenici s posebnim potrebama, na temelju odgovarajućeg rješenja i mišljenja, imaju pravo upisa  i s navršenih 20 godina života.

Povjerenstvo za prijam učenika u srednju školu imenuje Školski odbor škole.

Prijam učenika obavlja se sukladno planu upisa, bez prijamnog ispita, a na temelju rezultata i ljestvice poretka objavljene na školskoj oglasnoj ploči, koju utvrðuje povjerenstvo za upis.  3. Od navedenog se izuzima Srednja glazbena škola Jakova Gotovca, Novi Travnik.

KRITERIJI ZA IZBOR

          1. Učenici maksimalno mogu ostvariti 106 bodova pri upisu u prvi razred Opće  gimnazije, 96 bodova u ostalim gimnazijama, tehničkim i srodim školama i  strukovnim trogodišnjim školama. U školama uslužnih djelatnosti učenici mogu ostvariti maksimalno 91 bod.

 Maksimalni broj bodova ostvaruje se na osnovu slijedećih pokazatelja:             2.Opći uspjeh učenika postignut od V. do VIII. razreda osnovne škole - maksimalno 60 bodova (odličan: 5,0 = 15 bodova; 4,9=14,5 bodova; 4,8=14 bodova; 4,7=13 bodova; 4,6=12 bodova ; 4,5=11 bodova; vrlo dobar = 10 bodova; dobar= 6 bodova i dovoljan= 4 boda).

            3.Uspjeh iz relevantnih predmeta u VII. i VIII. razredu osnovne škole –– Opća gimnazija maksimalno 25 bodova, u ostalim školama maksimalno 15 bodova (odličan = 2,5 boda; vrlo dobar = 2 boda; dobar = 1,5 bod i dovoljan = 1 bod) i 10 bodova za učenike trogodišnjih škola uslužnih djelatnosti.

4.  Rezultati postignuti na školskim natjecanjima u znanju učenika osnovnih škola – maksimalno 12 bodova

a) kantonalno natjecanje - 

1. mjesto = 3 boda    

2. mjesto = 2 boda

3. mjesto = 1 bod

b)  federalno natjecanje - 

1. mjesto = 4 boda    

2. mjesto = 3boda

3. mjesto = 2 boda

c) meðunarodno natjecanje - 

prvoplasiran =  5 bodova 

                                                                 drugoplasiran = 4 boda                                                                  trećeplasiran = 3 boda    

Ukupan zbroj bodova koje učenik dobije po osnovu natjecanja iz četvrte točke ne može preći 12 bodova, s tim da se boduju samo natjecanja koja su zvanično organizirana na razini Kantona, Federacije BiH i BiH i međunarodna, uz priložene originalne dokumente.                      

5.  Diploma – učenik generacije -    8 bodova

6.Postignut odličan uspjeh iz vladanja u VII. i VIII razredu osnovne škole – 1 bod

Konačna ljestvica poretka učenika dobiva se zbrajanjem ocjena općeg uspjeha   od V. do  VIII. razreda osnovne škole,  ocjena iz relevantnih predmeta za upis te bodova iz točaka 4., 5 i 6. ovih kriterija.  

Relevantni predmeti su:

     I.          Za gimnaziju  

a)      opću: hrvatski /bosanski/ srpski jezik, strani jezik, matematika, povijest, zemljopis 

b)      filološku:   hrvatski /bosanski/ srpski jezik, strani jezik, informatika

c)      matematičko-informatičku: strani jezik, matematika , informatika  II .        Za strojarsku, elektrotehničku, drvopreraðivačku, graðevinsku, geodetsku i              prometnu   strukumatematika, fizika i informatika III.       Za strojarsku, zubotehničku, veterinarsku, poljoprivrednu, prehrambenu,             ekološku, tekstilnu, kožarsku i šumarsku struku: kemija , biologija i     hrvatski

/ bosanski / srpski jezik 

     IV.        Za ugostiteljsku, turističku i trgovinsku struku: hrvatski /bosanski /  srpski jezik

, strani jezik i zemljopis

     V.         Za ekonomsku struku: matematika,  bosanski /  hrvatski / srpski jezik, strani

jezik

VI . Za uslužne djelatnosti: hrvatski /bosanski /  srpski jezik i kemija VII.  Za ostale trogodišnje strukovne škole trećeg stupnja iste ili srodne             struke, relevantni predmeti su: hrvatski/bosanski/srpski jezik, matematika i fizika 

       6.      Ako se učenik školovao u  inozemstvu i ako nije imao  predmeta u VII. i VIII. razredu    koji su relevantni za upis u prvi razred, umjesto ocjene iz toga predmeta uzima se   prosječna ocjena iz svih predmeta toga razreda (aritmetička sredina).

 Kandidati za upis u prvi razred srednje glazbene škole trebaju imati završenu osnovnu školu i osnovnu glazbenu školu.

 Kandidati koji nisu završili osnovnu glazbenu školu pristupaju prijamnom ispitu prema propozicijama objavljenim na oglasnoj ploči škole koje utvrdi nastavničko vijeće škole.

         Prijave na Natječaj za upis dostavljati na adresu škole.       Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

         Natječaj i plan upisa u prvi razred srednjih škola na Kantonu Središnja Bosna u školskoj 2015./2016.godini možete pogledati na web stranici Ministarstva obrazovanja mozks-ksb.ba._

M  I  N  I  S  T  A  R 

 Jozo Jurina, prof.

Ažurirano Četvrtak, 02 Srpanj 2015 00:34

 

 Slikovni rezultat za PISA 2018

Slikovni rezultat za PISA 2018

Škola provodi informacijski sustav za elektronsko izdavanje svjedodžbi i uvjerenja učenika
Podatci o uspjehu svih učenika dostupni na klik miša
Analiza školskih podataka putem interneta